STIGMATA III (detail), MONUMENT FOR ATHENA (detail)

bronze, concrete, oak
2020